Skip to main content

Deelgebied 3 Luxemburglaan en omgeving

Wat

In deelgebied 3 bevinden zich onder andere de Stadshartpassage, de voormalige ABN AMRO, 70LUX, de Duitslandlaan en de Luxemburglaan. 

Zoals beschreven in de Visie Binnenstad 2040 heeft de gemeente plannen om de Duitslandlaan kwalitatief te verbeteren. De gemeente onderzoekt ook het invoeren van een 30km zone in het gebied, het opnieuw inrichten van de Luxemburglaan en het veranderen van de Duitslandlaan in een groene singel of Esplanade. Door de 30km regel in het verkeer ontstaat er op de Luxemburglaan ruimte om een logische, aantrekkelijke en prettige fiets- en voetgangersverbinding te maken in het verlengde van de oversteek over de Europaweg. De Visie Binnenstad 2040 vervangt het kavelpaspoort die verbonden is aan de versnellingsagenda. Het kavelpaspoort komt hierbij te vervallen. De ontwikkeling zal nu binnen de kaders van de Visie Binnenstad 2040 heeft de gemeente plannen om de Duitslandlaan kwalitatief te verbeteren. 

Waar

In deelgebied 3 van de binnenstad bevinden zich onder andere de Stadshartpassage, de voormalige ABN AMRO, 70LUX, de Duitslandlaan en de Luxemburglaan.

De Luxemburglaan vormt een belangrijke entree voor het Stadshart vanaf de Europaweg en is direct en zichtbaar verbonden met de Stadshartpassage.

Wie

Ping Properties.

Waarom

In de binnenstad van Zoetermeer gaat de komende jaren veel gebeuren. Ook in deelgebied 3 zal er veel gaan veranderen. Van verschillende onderdelen van het deelgebied is inmiddels de haalbaarheidsfase gestart. Hierin wordt onderzocht of de gewenste veranderingen voor deelgebied 3 haalbaar zijn.

In het deelgebied Luxemburglaan e.o. zijn 3 projecten waar sloop-nieuwbouw gaat plaatsvinden.

Het gaat om de 2 bestaande hoeken met de Europaweg: de plek van het oude kantoor van de ABN-AMRO bank en de hoek Luxemburglaan 2-10 die er tegenover ligt, zie  70LUX.

Daarnaast wordt ook de plek waar eerst het gebouw van de V&D stond opnieuw ontwikkeld. Dit maakt onderdeel uit van het bouwblok van de Stadshartpassage.

Voor alle drie plekken geldt dat de bestaande bebouwing niet veel mogelijkheden geeft voor het plan binnen het programma. Hier is dus sprake van sloop-nieuwbouw. Het gewenste programma voor Luxemburglaan 2-10 en de voormalige locatie van de V&D zal bestaan uit gestapelde woningen voor mensen die graag in de stad wonen. Onder in het gebouw is ruimte voor een fietsenstalling, winkels, kantoren en andere maatschappelijke voorzieningen.

Stand van zaken en planning

Haalbaarheidsfase

De komende maanden gaan we de haalbaarheidsfase voor het gebouw van de voormalige V&D doorlopen, om uiteindelijk een haalbaarheidsnotitie voor einde Q2 ‘24 voor te kunnen leggen aan het college. In de haalbaarheidsfase onderzoeken we of de gewenste veranderingen voor deelgebied 3 haalbaar zijn.

Raadsbesluit

Op 3 juli heeft de raad besloten om in te stemmen met het raadsvoorstel voor de deelgebiedsvisie Luxemburglaan en omgeving. In het komende halfjaar gaan we verder met de uitvoering van deze deelgebiedsvisie. Het aangenomen amendement geeft aan dat er extra participatie nodig is met de VVE Noordwaarts, omwonenden en andere belanghebbenden, om een haalbaar alternatief te ontwikkelen voor het originele plan van Janssen de Jong. Op dit moment wordt het plan van aanpak voor de aanvullende gesprekken en de uitwerking van het alternatief afgerond. Hieronder vindt u het aangepaste raadsbesluit:

Op 3 juli 2023 heeft de gemeenteraad de deelgebiedsvisie vastgesteld. Daarbij is het besluit voor de locatie Luxemburglaan 1-15 gewijzigd. Het besluit luidt:

  1. In te stemmen met de deelgebiedsvisie Luxemburglaan en omgeving (bijlage 1), waarin binnen de kaders van de Visie Binnenstad 2040 de uitgangspunten voor de Luxemburglaan en omgeving zijn uitgewerkt, en de hoogte voor Luxemburglaan 1-15 (vm. ABN AMRO) is aangescherpt:
    1. Direct voor de panoramaramen van het complex aan het Noordwaarts mag de hoogte maximaal 18 meter bedragen en na de panoramaramen mag de hoogte in getrapte vorm tot maximaal 40 meter oplopen;
    2. Aan de zijde van de Luxemburglaan mag het gebouw vanaf 28 meter in getrapte vorm tot maximaal 40 meter oplopen.
    3. In afwijking van a. en b. mag, indien direct voor de panoramaramen van het complex aan het Noordwaarts de bouwhoogte maximaal 6 meter bedraagt, de bouwhoogte in getrapte vorm in plaats van tot maximaal 40 meter oplopen tot maximaal 60 meter.

Door dit besluit is de maximale bouwhoogte voor de locatie Luxemburglaan 1-15 nog niet bepaald. Er is een extra haalbaarheidsonderzoek nodig om de hoogtes in beslispunt c te onderzoeken. Dit onderzoek gebeurt in samenspraak met de ontwikkelaar van de locatie en de bewoners van het Noordwaarts. De overige belanghebbenden zullen ook betrokken worden voordat een definitieve beslissing wordt genomen. Uiteindelijk zal de gemeenteraad een nieuw besluit nemen over de maximale hoogtes van de locatie Luxemburglaan 1-15 bij het afronden van de haalbaarheidsfase van dit deelgebied. We verwachten dat dit in het eerste kwartaal van 2024 kan gebeuren. Alle beelden voor de locatie Luxemburglaan 1-15 in deze deelgebiedsvisie zijn nu nog niet gebaseerd op de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek en kunnen wijzigen.

Participatie

Van september 2022 tot en met november 2022 hebben verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden. Kijk voor meer informatie over de bijeenkomsten op de pagina Participatie. Sfeerverslagen en videoverslagen van de verschillende bijeenkomsten zijn te vinden op de pagina van Doemee.