Skip to main content

Deelgebied 3 Luxemburglaan en omgeving

In deelgebied 3 bevinden zich onder andere de Stadshartpassage, de voormalige ABN AMRO, 70LUX, de Duitslandlaan en de Luxemburglaan. 

De Luxemburglaan vormt een belangrijke entree voor het Stadshart vanaf de Europaweg en is direct en zichtbaar verbonden met de Stadshartpassage. De Stadshartpassage is een overdekt winkelgebied, waarvan per 1 september 2022 Ping Properties de nieuwe eigenaar is. Deze eigenaar heeft plannen om de Stadshartpassage te vernieuwen. Aangesloten aan de Luxemburglaan en Stadshartpassage ligt de Duitslandlaan. Zoals beschreven in de Visie Binnenstad 2040 heeft de gemeente plannen om de Duitslandlaan kwalitatief te verbeteren. 

Van verschillende onderdelen van het deelgebied is inmiddels de haalbaarheidsfase gestart. Hierin wordt onderzocht of de gewenste veranderingen voor deelgebied 3 haalbaar zijn. 

In het deelgebied Luxemburglaan e.o. zijn 3 projecten waar sloop-nieuwbouw gaat plaatsvinden. 

 Het gaat om de 2 bestaande hoeken met de Europaweg: de plek van het oude kantoor van de ABN-AMRO bank en de hoek Luxemburglaan 2-10 die er tegenover ligt, zie 70LUX

Daarnaast wordt ook de plek waar eerst het gebouw van de V&D stond opnieuw ontwikkeld. Dit maakt onderdeel uit van het bouwblok van de Stadshartpassage.  

Voor alle 3 plekken geldt dat de bestaande bebouwing niet veel mogelijkheden geeft voor het plan binnen het programma. Hier is dus sprake van sloop-nieuwbouw. Het gewenste programma voor Luxemburglaan 2-10 en de voormalige locatie van de V&D zal bestaan uit gestapelde woningen voor mensen die graag in de stad wonen. Onderin het gebouw is ruimte voor een fietsenstalling, winkels, kantoren en andere maatschappelijke voorzieningen. De plek ABN-AMRO was een versnellingslocatie en onderdeel van de ‘Versnellingsagenda 2018’. Janssen de Jong heeft het gebouw gekocht om er een appartementencomplex van te maken, zie de toelichting over de bouwstenen. De Visie Binnenstad 2040 vervangt het kavelpaspoort die verbonden is aan de versnellingsagenda. Het kavelpaspoort komt hierbij te vervallen. De ontwikkeling zal nu binnen de kaders van de Visie Binnenstad 2040 gerealiseerd worden.

De gemeente onderzoekt ook het invoeren van een 30km zone in het gebied, het opnieuw inrichten van de Luxemburglaan en het veranderen van de Duitslandlaan in een groene singel of Esplanade. Door de 30km regel in het verkeer ontstaat er op de Luxemburglaan ruimte om een logische, aantrekkelijke en prettige fiets- en voetgangersverbinding te maken in het verlengde van de oversteek over de Europaweg. 

Stand van zaken 

Om te onderzoeken of de opgave voor de herinrichting van dit stedelijk gebied daadwerkelijk uitgevoerd kan worden, wordt een onderzoek gedaan of woningbouw op deze locaties mogelijk is. Dit heet een haalbaarheidsfase. De verwachting is dat na de haalbaarheidsonderzoeken een aantal deelprojecten kunnen worden opgestart. Deelgebied 3: Luxemburglaan en omgeving maakt deel uit van de Proef Stedenbouwkundige Buurtvisie en bestaat uit een reeks van participatiemomenten met omwonenden. De gemeenteraad heeft op 27 juni 2022 de startnotitie om te komen tot een gebiedsvisie voor dit gebied goedgekeurd. Van september 2022 tot en met november 2022 hebben verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden. Kijk voor meer informatie over de bijeenkomsten op de pagina Participatie

Deelgebiedsvisie en Planning 

De participatie middels de buurtvisie is inmiddels afgerond. Resultaten in de vorm van sfeerverslagen en videoverslagen zijn te vinden op de pagina van Doemee. Met beide partijen zijn intussen gesprekken gevoerd over de intentieovereenkomsten en het daaropvolgend vervolg. De deelgebiedsvisie waarin kaders staan voor de te realiseren bouwplannen en de herinrichting van het openbaar gebied in het deelgebied wordt momenteel opgesteld. Naar verwachting zal deze in juli 2023 door de gemeenteraad worden behandeld. Voor die tijd zullen de eigenaren en de deelnemers aan de buurtvisie de deelgebiedsvisie kunnen bekijken.