Skip to main content

THEMA OPENBARE RUIMTE: PLEINEN EN PLEKKEN, GROEN EN DAKEN

De binnenstad bestaat uit een ontworpen deel uit de jaren 80, een historisch gegroeide Dorpsstraat en een kort geleden gebouwde woonboulevard Woonhart. De openbare ruimte in de binnenstad is daardoor niet vergelijkbaar met een organisch gegroeide stad van dezelfde grootte. Het is niet ontstaan rondom een traditioneel marktplein en de belangrijkste ruimtes van de binnenstad liggen niet bij een kerk of monumentaal stadhuis.

Het Stadshart is later gebouwd dan de omliggende wijken en is daardoor niet een natuurlijk of historisch gegroeid middelpunt of kruispunt in de stad. Veel routes gaan juist ‘om’ de binnenstad heen. Door logische verbindingen te maken vanuit de openbare ruimte structuur van de binnenstad naar de omliggende wijken kan dit gerepareerd worden. In het onderdeel over de deelgebieden kunt u hier meer over lezen.

De openbare ruimte is van iedereen en verleidt tot ontmoeting, spel en verblijf. Om de verblijfskwaliteit in de binnenstad te vergroten is het nodig de kwaliteit van de openbare ruimte te verhogen. Goed vormgegeven en groene verbindingen en plekken verleiden tot ontmoeting en verblijf. Zowel het Stadshart als de Dorpsstraat kent veel hoogteverschillen en stijgpunten. De toegankelijkheid van openbare ruimte is daarom een extra punt van zorg en aandacht. Ook is er een belangrijke wisselwerking tussen de kwaliteit van de openbare ruimte en de bebouwing. Mooie pleinen of singels nodigen uit tot bijzondere bebouwing en aantrekkelijk wonen. Een goede kwaliteit van de openbare ruimte ondersteunt daardoor kwalitatieve bebouwing.

Er is een goede kunstcollectie in Zoetermeer, maar er zijn relatief weinig recente iconische vormgevings- en designobjecten in de openbare ruimte. De huidige Stadshart meubel- en verlichtingslijn zijn laagdrempelige culturele herkenningsankers gebleken. Onderzocht wordt of bij herinrichting een deel bewaard en herplaatst kan worden.

Daarnaast is vergroening gewenst vanuit de noodzaak van klimaatadaptie. Uitgangspunt is dat de voetganger en fietser centraal staan en de auto een ondergeschikte/nevengeschikte plek inneemt.

Op de tekening is te zien hoe de openbare ruimtes samenhangen. Er is een netwerk van pleinen, plekken en straten. In het kader van de Upgrade Stadshart worden de eerste pleinen langs de Promenade opnieuw ingericht. Dit kwaliteitsniveau wordt als standaard gehanteerd voor de inrichting van de andere pleinen, plekken en straten. Daardoor ontstaat een reeks van herkenbare en onderscheidende pleinen en plekken met de nadruk op verblijfskwaliteit.

De binnenstad wordt veel groener. Allereerst door het opnieuw inrichten van het centraal park rondom de Dobbe. Maar ook door de aanleg van een lange singel door het Stadshart en het toevoegen van veel bomen en groen aan de binnenstad. Op elk plein, plek of dak komt ruimte voor een combinatie van bomen en ander groen. Een voorbeeld is het terugbrengen van de leilindes in de Dorpsstraat, de inrichting van groene plekjes, een tiny forest, bloemrijke bermen en taluds waarmee ook de biodiversiteit hoger wordt.

Door meer groenstructuren en overgangen van kruiden, water, struiken en bomen te maken en samenhang te creëren met de gevels en daken, is het mogelijk dat er meer leefgebieden worden gefaciliteerd. Soms een beschutte binnenhof met struikjes en nestkasten voor de huismussen. Soms een bomenlaan met bloemenrijke bermen en watergangen met gevarieerde oevers. Door een gevarieerd netwerk met groene pareltjes en lijnvormige verbindingen die aansluiten op de stedelijke ecologische infrastructuur, is een aantrekkelijke en rijke biodiversiteit te bereiken.

Lees meer over de thema’s in de Visie Binnenstad 2040 in het hoofdstuk 1.4 Themakaarten.

Netwerk van pleinen, plekken en groene ruimtes
Visualisatie Upgrade Stadshart – Sant en Co
Straatmeubilair Dorpsstraat, Bureau Stoep

Volgend themakaart

De drie wijken