Skip to main content

Woningbouw Engelandlaan 270

Ontwikkelaar Bakkers|Hommen Waerdevast wil op de Engelandlaan 270 woningbouw realiseren. Het bestaande kantoorpand Ypsilon wordt gesloopt en het voorstel is hier een appartementengebouw tot 70 meter hoog te realiseren met 150 studio’s (huur), genaamd Sea Tower. Het nieuwe gebouw komt naast de andere gebouwen in de straat te liggen en schuift daarmee naar voren op richting de Engelandlaan. In het openbare gebied rondom het bouwplan worden nieuwe parkeerplaatsen aangelegd.

Stand van zaken

Om woningbouw mogelijk te maken zal het bestemmingsplan voor deze plek aangepast moeten worden. Het ontwerp bestemmingsplan is eind 2022 door het college van burgemeester en wethouders ter inzage gelegd voor de zienswijze procedure. Op 26 januari is deze termijn geëindigd.

Planning

Het bestemmingsplan wordt in het voorjaar van 2023 ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Als de gemeenteraad tot vaststelling overgaat kan ook de omgevingsvergunning worden afgegeven. Het project kan dan worden gebouwd, nadat eerst het huidige kantoorpand is gesloopt. De uitvoering start naar verwachting na de zomer van 2023.

Achtergrond

Engelandlaan 270 is een van de 14 locaties in Zoetermeer die door de gemeenteraad in 2018 zijn aangewezen voor een spoedige start van woningbouw om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar woningen in onze stad. Voor deze locatie heeft de gemeenteraad een kavelpaspoort vastgesteld met de gewenste ontwikkelrichting. Dit betreft het type woningen, doelgroepen, parkeren en bouwhoogte.

Op 10 juli 2019 konden omwonenden het bouwplan komen bekijken en was er gelegenheid in gesprek te gaan met deskundigen van de gemeente en de ontwikkelaars. Hier vindt u de presentatie  van deze avond. Van de ingediende reacties is een verslag gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 september 2019 ingestemd met het samenspraakverslag .

In maart 2020 heeft de initiatiefnemer een aanvraag ingediend voor een gecoördineerde procedure. Met deze procedure wordt het bestemmingsplan gewijzigd en een vergunning om te bouwen verleend.

Op 19 januari 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders (B&W) ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan. Omdat er al participatie over het bouwplan heeft plaatsgevonden, werd geen vervolgparticipatie over het voorontwerp georganiseerd. Er kon later wel tegen het ontwerpbestemmingsplan zienswijzen worden ingediend. Bij elke ontwikkeling moet de gemeente onderzoeken wat de gevolgen zijn voor het milieu en de omgeving. De uitkomsten van deze onderzoeken kunt u lezen in het bestemmingsplan. De gemeente heeft op 19 januari 2021 op basis van de ‘Aanmeldnotitie MER’ vastgesteld dat ze verwacht dat de milieueffecten zo klein zijn dat er geen uitgebreide ‘milieu effect rapportage’ opgesteld moet worden. Het B&W-besluit van 19 januari 2021, de publicatie van de verschillende besluiten en de Aanmeldnotitie MER vindt u op de pagina van de gemeente bij de documenten.

Het ontwerp bestemmingsplan is eind 2022 door het college van burgemeester en wethouders ter inzage gelegd voor de zienswijze procedure. Op 26 januari 2023 is deze termijn geëindigd. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Op 6 juli 2022 hebben de ontwikkelaar en de gemeente de wederzijdse afspraken bekrachtigd via het sluiten van een anterieure overeenkomst.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen in de binnenstad kijk dan op Binnenstad Zoetermeer. Kijk voor meer informatie op de pagina Deelgebied 5b Zuidflank Engelandlaan of in de Visie Binnenstad 2040 (pdf).

Informatie over de Versnellingsagenda Woningbouw vindt u hier.