Skip to main content

THEMA WATER

Bij de aanleg in de jaren 80 is de waterberging in het Stadshart opgelost door forse duikers aan te leggen. Het Stadshart heeft een eigen waterpeil en ligt lager dan het waterpeil van de Dobbe, de Delftse- en Leidsewallenwetering en andere historische waterlopen. Het hoge waterpeil hier zorgt dat de (verhoogde) veenterp van de Dorpsstraat intact blijft.

Door intensivering van het grondgebruik in de binnenstad komt er meer verhard oppervlak. In de klimaatstresstest uit 2018 wordt geconcludeerd dat Zoetermeer gevoelig is voor overstromingen, wateroverlast en hitte. Een waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting met de principes vasthouden, bergen en afvoeren bieden hiervoor een oplossing.

In de binnenstad worden nieuwe waterlopen toegevoegd aan het systeem van de binnenstad en nieuwe verbindingen naar omliggende systemen (bijvoorbeeld richting Entree). In de binnenstad liggen de nieuwe (open) waterlopen parallel aan het ondergrondse watersysteem, en dit maakt het systeem als geheel robuuster. De verschijningsvorm van de waterloop is een singel. Door het relatieve lage waterpeil en daardoor brede taluds moet het uiteindelijke ruimtebeslag goed uitgezocht worden. Mocht het bestaande profiel niet breed genoeg zijn, dan kunnen delen van de singel ook worden uitgevoerd als een Esplanade of ‘groene singel’. De nieuwe waterlopen zorgen ook voor de versterking van de ecologische structuur. Met name voor kikkers, padden, insecten als libellen, bijen, vlinders, vleermuizen, grondgebonden zoogdieren (egel/bunzing) en natuurlijk vissen.

Lees meer over de thema’s in de Visie Binnenstad 2040 in het hoofdstuk 1.4 Themakaarten.

Watersystemenkaart

Vorig themakaart

Daken

Volgend themakaart

Plinten en voorzieningen