Skip to main content

Cadenza 2, een nieuw woningbouwplan

De locatie Cadenza 2 aan de Italiëlaan is al enige jaren in beeld voor woningbouw. De gemeenteraad heeft in maart 2018 de uitgangspuntennotitie Cadenza 2 vastgesteld, waardoor jongerenwoningen en appartementen op de locatie kunnen worden gebouwd.

Op de locatie zullen jongerenwoningen en appartementen worden gebouwd.

Laatste nieuws

Nieuw bestemmingsplan

Het nieuwe bestemmingsplan voor Cadenza 2 is in november 2022 onherroepelijk geworden. Dit betekent dat na de vaststelling door de gemeenteraad, er geen beroep meer is ingesteld tegen het plan. Met het nieuwe bestemmingsplan kan de ontwikkelaar nu zijn omgevingsvergunning aanvragen voor het bouwen van woningen. Deze zal binnenkort worden ingediend.

De digitale versie van het bestemmingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Aanvraag omgevingsvergunning

Met het nieuwe bestemmingsplan heeft de ontwikkelaar eind december 2022 de omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van woningen. De behandeling van de aanvraag loopt momenteel nog.  

Planning

Eind januari is de aannemer Habo begonnen met het bouwrijp maken van de grond voor Cadenza 2. Een bouwrijp terrein is een terrein zonder verhardingen en andere obstakels die bij de start van het bouwen in de weg kunnen staan. 

De totale duur van het bouwrijp maken zal twee maanden zijn. Het bouwrijp maken gebeurt in twee fases.

Omwonenden hebben op 27 december 2022 een brief ontvangen over de werkzaamheden bij het bouwrijp maken van de grond. Lees hier de brief.

Indien de omgevingsvergunning in werking is getreden en er geen bezwaar is ingediend, kan de ontwikkelaar pas starten met de bouw van Cadenza 2. 

Achtergrond

Verkoopprocedure

Het college heeft op 8 februari 2022 ook besloten om af te wijken van de bezonningsnorm, zoals opgenomen in de Hoogbouw Effect Rapportage (HER) vanwege een overschrijding bij een klein aantal woningen. Wat precies bedoelt wordt is dat 2½ week in februari en in oktober de norm niet wordt gehaald. Het gaat om een paar woningen in Cadenza 1 en een paar woningen in de Leliënborgh aan de Berlijnstraat. Van maart tot en met oktober (8 maanden) wordt aan de norm voldaan. Heeft u vragen hierover, dan kunt u een e-mail sturen naar projectenpmv@zoetermeer.nl.

Participatie

Op 22 april 2021 vond de digitale participatiebijeenkomst via Zoom plaats. Daarbij is het schetsontwerp woningbouwplan gepresenteerd aan omwonenden, belanghebbenden en geïnteresseerden. Onder de downloads op deze pagina vindt u de presentaties die zijn gehouden door de ontwikkelaar en de gemeente en het sfeerverslag. Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 15 juni 2021 het eindverslag participatie vastgesteld. Het verslag kunt u hier downloaden. Hiermee is het participatietraject voor Cadenza 2 afgesloten.

doemee.zoetermeer.nl – Plan woningbouw Cadenza 2

Heeft u interesse in deze woningen?

Bent u geïnteresseerd in een woning, dan kunt u zich bij de ontwikkelaar aanmelden.

info@stadswaarde.nl

Terugblik

Een korte terugblik (archief)

Overzicht projecten Binnenstad

www.zoetermeer.nl/binnenstad