Skip to main content

Woningbouw Luxemburglaan

Op de hoek Luxemburglaan wordt het nieuwbouwproject 70LUX gebouwd. We houden u als omwonende op de hoogte van de komende werkzaamheden, het verloop van het project en belangrijke ontwikkelingen. 

Stand van zaken en planning

De omgevingsvergunning is verleend en ook het bestemmingsplan is in 2022 onherroepelijk geworden. Daarmee kan de bouw starten. De voorbereidende werkzaamheden hiervoor zijn in september 2022 begonnen. In december 2022 is gestart met het slopen van het kantoorgebouw. Dit is in februari 2023 afgerond. De sloop van het kantoorpand is nu klaar en de voorbereidende werkzaamheden op de bouw zijn in volle gang. 70Lux is het eerste project dat nu echt uitgevoerd gaat worden.

Een vergunning voor het aanleggen van een tijdelijk gronddepot aan de Ondineschouw is inmiddels verleend door de gemeente. Op woensdag 19 april 2023 is het tijdelijk gronddepot ingericht en op donderdag 20 april is de aannemer gestart met de grondverplaatsing. Het gronddepot wordt gebruikt voor de tijdelijke opslag van schone grond. De verwachting is dat het tijdelijke gronddepot in gebruik blijft tot en met 13 oktober 2023. 

Voor het gebruik van het tijdelijk gronddepot zijn in overleg met de gemeente tijdelijke verkeersmaatregelen van toepassing. Deze benodigde tijdelijke verkeersmaatregelen zorgen voor een veilige situatie tijdens de uitvoering.  

Omwonenden zijn in de brief van 30 maart en 13 april 2023 over de voorbereidingen en de werkzaamheden rondom het gronddepot geïnformeerd. Zodra de bouwwerkzaamheden van start gaan wordt u hierover in een volgende brief geïnformeerd.  Op de website van de gemeente kunt u alle brieven en overige belangrijke documenten vinden Woningbouw Luxemburglaan | Gemeente Zoetermeer.

Op de pagina werkzaamheden binnenstad kunt u alle actuele werkzaamheden zien.

De bouw zal naar verwachting tot eind 2024 duren. Het inrichten van de openbare ruimte zal gelijktijdig met het afronden van de bouwwerkzaamheden plaatsvinden. Begin 2025 is het project gereed.

Achtergrond

Luxemburglaan is een van de 14 plekken die door de gemeenteraad zijn aangewezen voor een snelle start van woningbouw. De Visie Binnenstad 2040 vervangt het kavelpaspoort die verbonden is aan de versnellingsagenda. Het kavelpaspoort komt hierbij te vervallen. De ontwikkeling zal nu binnen de kaders van de Visie Binnenstad 2040 gerealiseerd worden. De bouwstenen in de Visie Binnenstad beschrijven het type woningen, doelgroepen, parkeren en de bouwhoogte.  

Op 18 juni 2019 konden omwonenden het bouwplan komen bekijken en was er gelegenheid in gesprek te gaan met deskundigen van de gemeente en ontwikkelaar De Maese woningen. Hier vindt u de presentatie  van deze avond. Van alle binnengekomen reacties is een participatieverslag gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 september 2019 ingestemd met het participatieverslag .

In maart 2020 is de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit akkoord gegaan met het bouwplan voor de Luxemburglaan. De ontwikkelaar heeft de aanvraag voor een gecoördineerde procedure ingediend. Met deze procedure wordt het bestemmingsplan gewijzigd en een vergunning om te bouwen verleend. Onderdeel van deze gecoördineerde procedure was de tervisielegging van de aanvraag in het najaar van 2020. Dit is bekend gemaakt via de OmgevingsAlert app. De gegevens uit de woonwens-enquête zijn verzameld en geanalyseerd.

Door de nieuwbouw van deze woontoren krijgt de Berlijnstraat voor een deel een nieuwe inrichting. Om dit mogelijk te maken wordt een kapaanvraag ingediend voor 6 bomen. Hier komen 4 nieuwe bomen in de Berlijnstraat voor terug en 2 bomen op een andere plek in het centrum. Omwonenden hebben hierover een brief ontvangen op 12 augustus 2020. Deze vindt u bij de documenten op de pagina van de gemeente.

Op 8 december 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten dat de kennisgeving ex artikel 1.3.1. Bro gepubliceerd kan worden. Verder is besloten in te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan. Ook is toen gestart met het vooroverleg met instanties over het voorontwerp en kon worden ingestemd met het verzoek om de coördinatieprocedure toe te passen. Verder is besloten, op basis van de Aanmeldnotitie MER, dat geen Milieu-Effect Rapport nodig is. Als laatste is besloten op grond van artikel 2, lid 7 sub d en e dat geen participatie op het voorontwerp bestemmingsplan wordt gehouden omdat al participatie heeft plaatsgehad op het bouwplan en omdat nog zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan kunnen worden ingediend. Het B&W-besluit van 8 december 2020, de publicatie van de verschillende besluiten en de Aanmeldnotitie MER vindt u onderaan deze pagina bij de documenten. De (on)mogelijkheden tot het indienen van bezwaar tegen de verschillende besluiten leest u in de publicatie.

Na de zienswijze procedure medio juni/juli 2021, zijn de ingekomen zienswijzen door de gemeenteraad op 29 november 2021 beantwoord en is het bestemmingsplan Luxemburglaan vastgesteld. Daarna is de omgevingsvergunning voor de bouw van het appartementencomplex verleend. De kennisgeving (publicatie) van het ter inzage leggen van de besluiten vindt u op de pagina van de gemeente bij de te downloaden stukken. Verder staan daar het vastgestelde bestemmingsplan, het besluit hogere waarden geluid en de omgevingsvergunning. De digitale versie van het bestemmingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Er is geen beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan en de overige stukken, deze zijn daarom sinds 28 januari 2022 onherroepelijk.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met De Maese 70LUX B.V. via het contactformulier op www.70lux.nl of stuur een e-mail naar projectteam@70lux.nl. U kunt hier ook inschrijven voor de 70LUX nieuwsbrief.