Skip to main content

Woningbouw Engelandlaan 140

Woningcorporatie De Goede Woning wil op de Engelandlaan 140, gelegen tussen de wooncomplexen City House en Dutch Port, woningbouw realiseren. Het bouwplan betreft een woongebouw van circa 50 meter hoog (15 verdiepingen) met daarin ongeveer 85 appartementen, verdeeld in twee- en driekamerappartementen.

In april 2022 is het bestemmingsplan vastgesteld en de omgevingsvergunning afgegeven. De bouw kan daarmee starten.

De gemeente zal de locatie eerst bouwrijp maken. Daarna wordt de grond geleverd aan De Goede Woning en kan de bouw van het appartementencomplex starten. Dat zal waarschijnlijk in juni 2023 zijn.

Begin 2025 zal de gemeente, nadat het gebouw is opgeleverd, het omliggende gebied opnieuw inrichten. Er worden dan onder andere 43 openbare parkeerplaatsen aangelegd en nieuwe bomen geplant.

Planning

Het bouwrijp maken start met het kappen van 13 bomen in februari 2023. In april wordt de locatie verder geschikt gemaakt voor de bouw, die in mei/juni 2023 zal starten. Het project is in 2025 gereed.

Achtergrond

Engelandlaan 140 is een van de 14 locaties in Zoetermeer die door de gemeenteraad in 2018 zijn aangewezen voor een spoedige start van woningbouw om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar woningen in onze stad.Voor deze locatie heeft de gemeenteraad een kavelpaspoort  vastgesteld met de gewenste ontwikkelrichting. Dit betreft het type woningen, doelgroepen, parkeren en bouwhoogte.

Op 10 juli 2019 konden omwonenden het bouwplan komen bekijken en was er gelegenheid in gesprek te gaan met deskundigen van de gemeente en De Goede Woning. Hier vindt u de presentatie  van deze avond. Van de ingediende reacties is een verslag gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 september 2019 ingestemd met het samenspraakverslag .

In oktober 2020 heeft Woningcorporatie De Goede Woning de aanvraag voor een omgevingsvergunning om te bouwen, en de aanvraag voor een wijziging van het bestemmingsplan ingediend. Door de bouw zal het gebied tussen de twee naastgelegen wooncomplexen, de RandstadRail en de Engelandlaan opnieuw worden ingericht. 

Op 20 april 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders (B&W) ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan. Het vooroverleg met instanties over het voorontwerpbestemmingsplan kon toen worden gestart. Omdat al participatie (samenspraak) over het bouwplan had plaatsgevonden, werd er geen vervolgparticipatie over het voorontwerpbestemmingplan georganiseerd. Wel kon later tegen het ontwerpbestemmingsplan zienswijzen worden ingediend.

Bij elke ontwikkeling moet de gemeente onderzoeken wat de gevolgen zijn voor het milieu en de omgeving. De uitkomsten van deze onderzoeken kunt u lezen in het bestemmingsplan. De gemeente heeft op 20 april 2021 op basis van de ‘Aanmeldnotitie MER’ vastgesteld dat ze verwacht dat de milieueffecten zo klein zijn dat er geen uitgebreide ‘milieueffectrapportage’ opgesteld moet worden. Het B&W-besluit van 20 april 2021, de bekendmaking van de verschillende besluiten en de Aanmeldnotitie MER vindt u op de pagina van de gemeente bij de documenten.

Op 19 april 2022 is het bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad en kon het college van burgemeester en wethouders besluiten om de omgevingsvergunning te verlenen.
De publicatie van de kennisgeving van het raadsbesluit, het besluit omgevingsvergunning en de start van de beroepstermijn, vindt u bij de te downloaden stukken. Ook staan daar het raadsbesluit en de omgevingsvergunning.

Op 6 juli 2022 is door de gemeente en de ontwikkelaar de koopovereenkomst ondertekend

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen in de binnenstad kijk dan op Binnenstad Zoetermeer. Kijk voor meer informatie op de pagina Deelgebied 5b Zuidflank Engelandlaan of in de Visie Binnenstad 2040 (pdf).

Informatie over de Versnellingsagenda Woningbouw vindt u hier.