Skip to main content

Woningbouw Engelandlaan 140

Woningcorporatie De Goede Woning wil op de Engelandlaan 140, gelegen tussen de wooncomplexen City House en Dutch Port, woningen bouwen. Het bouwplan betreft een woongebouw van ongeveer 50 meter hoog (15 verdiepingen) met daarin ongeveer 85 appartementen, verdeeld in twee- en driekamerappartementen.

In april 2022 is het bestemmingsplan vastgesteld en de omgevingsvergunning afgegeven. De bouw kan hiermee starten.

Planning

Half mei 2023 start de aannemer met het bouwrijp maken van de grond. Eerder zijn bewoners via een brief geïnformeerd over het kappen van een aantal bomen. Dit was nodig om ruimte te maken voor het bouwrijp maken van de grond voor de bouw van 85 sociale huurwoningen door de Goede Woning. In de brief van 4 mei hebben we bewoners geïnformeerd over de werkzaamheden rondom het bouwrijp maken van de grond. Bij het bouwrijp maken van de grond zijn tijdelijke verkeersmaatregelen van toepassing. Deze benodigde tijdelijke verkeersmaatregelen zorgen voor een veilige situatie tijdens de bouwwerkzaamheden. 

De voorbereidende werkzaamheden zijn momenteel nog in volle gang, er wordt onder andere een riolering verlegd om de bouw mogelijk te maken. 

Tijdens de bouwperiode kunt u als omwonende hinder ervaren, bijvoorbeeld door heiwerk of door het aan- en afvoeren van bouwmaterialen. Wij doen ons uiterste best om overlast zoveel mogelijk te beperken. De verwachting is dat het heiwerk binnen drie weken afgerond is en de op- en afbouw van de torenkraan zal per keer niet langer duren dan twee dagen.

Brieven, situatietekeningen en andere documenten kunt u vinden op de webpagina van de gemeente Woningbouw Engelandlaan 140 | Gemeente Zoetermeer.

Op de pagina werkzaamheden binnenstad kunt u alle actuele werkzaamheden zien.

Begin 2025 zal de gemeente, nadat het gebouw is opgeleverd, het omliggende gebied opnieuw inrichten. Er worden dan onder andere 43 openbare parkeerplaatsen aangelegd en nieuwe bomen geplant.

Achtergrond

De Engelandlaan is een van de 14 plekken die door de gemeenteraad zijn aangewezen voor een snelle start van woningbouw. De Visie Binnenstad 2040 vervangt het kavelpaspoort die verbonden is aan de versnellingsagenda. Het kavelpaspoort komt hierbij te vervallen. De ontwikkeling zal nu binnen de kaders van de Visie Binnenstad 2040 gerealiseerd worden. De bouwstenen in de Visie Binnenstad beschrijven het type woningen, doelgroepen, parkeren en de bouwhoogte. 

Op 10 juli 2019 konden omwonenden het bouwplan komen bekijken en was er gelegenheid in gesprek te gaan met deskundigen van de gemeente en De Goede Woning. Hier vindt u de presentatie van deze avond. Van de ingediende reacties is een verslag gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 september 2019 ingestemd met het samenspraakverslag.

In oktober 2020 heeft Woningcorporatie De Goede Woning de aanvraag voor een omgevingsvergunning om te bouwen, en de aanvraag voor een wijziging van het bestemmingsplan ingediend. Door de bouw zal het gebied tussen de twee naastgelegen wooncomplexen, de RandstadRail en de Engelandlaan opnieuw worden ingericht. 

Op 20 april 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders (B&W) ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan. Het vooroverleg met instanties over het voorontwerpbestemmingsplan kon toen worden gestart. Omdat al participatie (samenspraak) over het bouwplan had plaatsgevonden, werd er geen vervolgparticipatie over het voorontwerpbestemmingplan georganiseerd. Wel kon later tegen het ontwerpbestemmingsplan zienswijzen worden ingediend.

Bij elke ontwikkeling moet de gemeente onderzoeken wat de gevolgen zijn voor het milieu en de omgeving. De uitkomsten van deze onderzoeken kunt u lezen in het bestemmingsplan. De gemeente heeft op 20 april 2021 op basis van de ‘Aanmeldnotitie MER’ vastgesteld dat ze verwacht dat de milieueffecten zo klein zijn dat er geen uitgebreide ‘milieueffectrapportage’ opgesteld moet worden. Het B&W-besluit van 20 april 2021, de bekendmaking van de verschillende besluiten en de Aanmeldnotitie MER vindt u op de pagina van de gemeente bij de documenten.

Op 19 april 2022 is het bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad en kon het college van burgemeester en wethouders besluiten om de omgevingsvergunning te verlenen.
De publicatie van de kennisgeving van het raadsbesluit, het besluit omgevingsvergunning en de start van de beroepstermijn, vindt u bij de te downloaden stukken. Ook staan daar het raadsbesluit en de omgevingsvergunning.

Op 6 juli 2022 is door de gemeente en de ontwikkelaar de koopovereenkomst ondertekend.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen in de binnenstad kijk dan op Binnenstad Zoetermeer. Kijk voor meer informatie op de pagina Deelgebied 5b Zuidflank Engelandlaan of in de Visie Binnenstad 2040 (pdf).