Skip to main content

Ontwikkelingen, centraal park

Het Dobbegebied is een van de meest unieke gebieden in het centrum van Zoetermeer. De ligging tussen het oude dorp en het nieuwe Stadshart biedt mogelijkheden om het gebied te veranderen van een passeerplek naar een aantrekkelijke verblijfsplek. De gemeente wil het gebruik van het gebied verder aanmoedigen zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten en ontspannen. Daarom wordt het Dobbegebied omgevormd naar een centraal park waar voor iedereen iets te beleven is: van rustige ontmoeting rond het water en in het groen tot feestelijke gezelligheid.

Stand van zaken

Op 3 oktober 2022 is er een brief verstuurd naar direct omwonenden van het centraal park over het voornemen om zeven bomen te rooien. Inmiddels kunnen we meedelen dat er met de herinrichting van het Dobbegebied voorlopig geen bomen gekapt worden. In plaats van kappen worden bomen zoveel mogelijk verplaatst indien nodig.

Planning

Er ligt een definitief ontwerp voor de Dobbeplas en de Parkweide en voor het opnieuw inrichten van het Marseillepad en het Nicolaasplein ligt er een voorlopig ontwerp. Inmiddels heeft de gemeenteraad vergaderd over het beschikbaar stellen van budget voor de verdere uitwerking van deze ontwerpen en de aanleg van het stadspark. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 6 december 2022 is besloten om budget beschikbaar te stellen voor de aanleg van het park.

Afronden ontwerp eind eerste kwartaal 2023.

Informatiebijeenkomst centraal park 8 juni 2022

Het ontwerp voor het centraal park is klaar en dit hebben we aan u laten zien tijdens de informatiebijeenkomst van 8 juni.
Wethouder Jan Iedema was deze avond ook aanwezig Tijdens deze informatiebijeenkomst zijn direct omwonenden en belanghebbenden geïnformeerd over het definitief ontwerp, het proces en de planning. Na het plenaire gedeelte heeft Bureau Sant en Co de presentatie laten zien en was er gelegenheid om vragen te stellen en in gesprek te gaan met de ontwerpers en leden van het projectteam.

Het sfeerverslag kunt u lezen onder het kopje ‘Documenten’ op de pagina van de gemeente Zoetermeer.
Van de informatiebijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Aanwezigen ontvangen het verslag via een e-mailbericht. 

Dijkverbetering langs de Buurtvaart en de Delftsewallenwetering

De gemeente en het Hoogheemraadschap van Rijnland zijn op 8 februari 2022 gestart met de dijkverbetering langs de Buurtvaart en de Delftsewallenwetering.

Op de dijk is nu een wandelpad aangelegd, waardoor u een rondje Dorpsstraat kunt maken via het Wilhelminapark. Voor het maken van het wandelpad is de dijk opgehoogd en verstevigd met klei. Om de oevers te beschermen is riet aangeplant. De beplanting ligt tegen de natuurvriendelijke vurenhouten beschoeiing onder water. Het riet zorgt niet alleen voor mooie beplanting, maar ook voor privacy voor de omwonenden. Een elektrische shovel wordt ingezet om de CO2 uitstoot zoveel mogelijk te beperken. De dijk in de Buurtvaart heeft een lengte van 300 meter en een rondje Dorpsstraat duurt ongeveer 20 minuten. De werkzaamheden zijn nu zo goed als afgerond.

De werkzaamheden langs de Buurtvaart en de Delftsewallenwetering maken onderdeel uit van de verbetering van het totale Dobbegebied. De gemeente wil het gebruik van het Dobbegebied verder aanmoedigen zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten en ontspannen. Daarom wordt het Dobbegebied omgevormd naar een centraal park waar voor iedereen iets te beleven is: van rustige ontmoeting rond het water en in het groen tot feestelijke gezelligheid.

Participatie

Het project centraal park is een langlopend traject waar we in gesprek gaan met de gehele stad voor de uitwerking van het ontwerp centraal park. Het samenspraakverslag van het visietraject is vastgesteld op 11 september 2017 en van het schetsontwerp-traject op 15 juli 2019. Daarnaast heeft er in september 2021 en juni 2022 participatie plaatsgevonden voor de uitwerking van het schetsontwerp, naar een voorlopig ontwerp en een definitief ontwerp.

In de volgende projectfase worden gesprekken ingezet om de kwaliteit van het project verder te vergroten door betrokkenen/belanghebbenden bij de uitwerking van het project te betrekken. Een onderwerp van de samenspraak in de volgende fase is de definitieve inrichting van het Marseillepad en de opstelling van de warenmarkt met een gelijkblijvend kraamaanbod. De gemeente betrekt belangrijke belanghebbenden, waaronder de warenmarktcommissie, bewoners van het Marseillepad en (andere) belanghebbenden betrokken bij de verdere planvorming.

In de uitvoeringsfase van het project, zal communicatie met bewoners en belanghebbenden plaatsvinden over onderwerpen zoals planning en overlastbeperkende maatregelen tijden de bouw. Door betrokkenen/belanghebbende te informeren wordt geprobeerd de mogelijke overlast voor omwonenden en/of ondernemers in de binnenstad zo goed als mogelijk te beperken.

Achtergrond

Op 15 juli 2019 heeft de gemeenteraad het Schetsontwerp centraal park vastgesteld. Dit besluit is opgenomen in de Nota van Uitgangspunten Markt 10 en omgeving.
Voor de uitwerking en uitvoering van de deelgebieden van het centraal park heeft de gemeenteraad op 21 september 2020 het raadsvoorstel vastgesteld. Het raadsbesluit vindt u op de pagina van de gemeente bij de documenten.