Skip to main content

Centrum verbonden aan de stad

In deelgebied 3 bevinden zich onder andere de Stadshartpassage, Luxemburglaan 1-15 (de voormalige ABN AMRO), 70LUX en Duitslandlaan 11 (de plek waar eerst het gebouw van de V&D stond). De Luxemburglaan vormt vanaf de Europaweg een belangrijke entree voor het Stadshart en is direct en zichtbaar verbonden met de Stadshartpassage. De eigenaar van de passage heeft plannen om de deze te vernieuwen. Aangesloten aan de Luxemburglaan en Stadshartpassage ligt de Duitslandlaan. De gemeente heeft plannen om de Duitslandlaan en de Luxemburglaan kwalitatief te verbeteren.

Totaalbeeld Deelgebied 3


Verbeelding singel Duitslandlaan, zicht vanuit oosten

Deelgebiedsvisie

De gemeenteraad heeft op 3 juli Deelgebiedsvisie 3 vastgesteld. Hierin zijn de uitgangspunten voor de gewenste ontwikkelingen in dit deelgebied omschreven.

Deelgebiedsvisie 3 Luxemburglaan en omgeving

Deze deelgebiedsvisie is mede tot stand gekomen door de inbreng van omwonenden en ondernemers. Tijdens een reeks van themabijeenkomsten, rondwandelingen en rondetafelgesprekken bespraken bewoners en ondernemers samen met ambtenaren en projectontwikkelaars de plannen voor hun buurt. Alle verslagen van deze participatiemomenten zijn terug te lezen op: De binnenstad in gesprek | Doe mee Zoetermeer

Samen met de deelgebiedsvisie is ook een actielijst vastgesteld. Hierin staan de vragen en opmerkingen van deelnemers aan de participatiemomenten. Aan de uitvoering van de actielijst wordt doorlopend gewerkt. Hier vindt u de van vragen en antwoorden in de actielijst van 15 november.

Stand van zaken

De haalbaarheidsfase is gestart om te onderzoeken of de gewenste veranderingen voor deelgebied 3 haalbaar zijn. Het gaat om twee bestaande hoeken met de Europaweg: de plek Luxemburglaan 1-15 en de hoek Luxemburglaan 2-10 die er tegenover ligt (woningbouwproject 70LUX). Daarnaast wordt ook Duitlandlaan 11 opnieuw ontwikkeld. Dit maakt onderdeel uit van het bouwblok van de Stadshartpassage.

Voor alle drie de plekken geldt dat de bestaande bebouwing niet veel mogelijkheden geeft voor het plan binnen het programma. Hier is dus sprake van sloop-nieuwbouw. Het gewenste programma voor Luxemburglaan 1-15, Luxemburglaan 2-10 en Duitslandlaan 11 bestaat uit gestapelde woningen voor mensen die graag in de stad wonen. Onderin het gebouw is ruimte voor een fietsenstalling, winkels, kantoren en andere maatschappelijke voorzieningen.

Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden van:

  • Het invoeren van 30km in het gebied;
  • Het opnieuw inrichten van de Luxemburglaan;
  • En het veranderen van de Duitslandlaan in een groene singel of Esplanade.

Door de 30km regel in het verkeer ontstaat er op de Luxemburglaan ruimte om een logische, aantrekkelijke en prettige fiets- en voetgangersverbinding te maken in het verlengde van de oversteek over de Europaweg.

Verbeelding Singel Duitslandlaan, hoek Leliënborg.

Sinds het najaar van 2023 onderzoeken we voor het gebouw van de Duitslandlaan 11 (de voormalige V&D) of de gewenste veranderingen haalbaar zijn.

Bij het vaststellen van de deelgebiedsvisie is het besluit aangepast voor de locatie Luxemburglaan 1-15 (voormalig ABN AMRO gebouw). Door dit besluit is de maximale bouwhoogte voor de locatie Luxemburglaan 1-15 nog niet bepaald. We onderzoeken nog hoe het plan kan worden aangepast.

Inmiddels hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden met de ontwikkelaar, een vertegenwoordiging van de Vereniging van Eigenaren het Noordwaarts en het projectteam van de gemeente. Uit deze gesprekken blijkt dat aanpassing van de hoogte mogelijk is. Er is zicht op een ontwerp dat in lijn is met het aangepaste besluit.

Participatie

Op 16 november hebben we met omwonenden en geïnteresseerden de plannen gedeeld die er voor Luxemburglaan 1-15 zijn, sinds de deelgebiedsvisie op 3 juli 2023 is vastgesteld. Aan de hand van schetsontwerpen en impressiebeelden hebben we een eerste indruk gegeven van hoe het gebouw er in de toekomst uit kan komen te zien. Ook was er gelegenheid om vragen te stellen aan de projectontwikkelaar en medewerkers van de gemeente. Tot 1 december was het mogelijk om via online participatieplatform DoeMee een vraag te stellen of reactie achter te laten. Alle informatie en het sfeerverslag van de informatieavond Luxemburglaan 1-15 op 16 november 2023 vindt u hier op DoeMee.

Uiteindelijk besluit de gemeenteraad over de maximale hoogtes van de locatie Luxemburglaan 1-15. We verwachten dat dit in het tweede kwartaal van 2024 kan gebeuren, bij het afronden van de haalbaarheidsfase van dit deelgebied.

Projecten in dit deelgebied

Woningbouw 70LUX: Luxemburglaan 2-10

Achtergrond

Deelgebied 3, Luxemburglaan en omgeving, is een van de negen deelgebieden van het Programma Binnenstad waarmee we werken aan een levendige en aantrekkelijke binnenstad.

U vindt alle beleidsdocumenten, brieven aan omwonenden, situatietekeningen en verslagen van participatie op de website van de gemeente Zoetermeer: Deelgebied 3, Luxemburglaan e.o. | Gemeente Zoetermeer

Vorig deelgebied

Deelgebied 2b, Ondineschouw e.o.

Volgend deelgebied

Deelgebied 4, Brusselstraat e.o.