Skip to main content

In het deelgebied Brusselstraat e.o. speelt een aantal ontwikkelingen die ervoor zorgen dat de positie en functie van dit gebied veranderen binnen de binnenstad.

De Brusselstraat is een prettig groene, maar ook eentonige straat. De herinrichting zal bestaan uit het behoud van de groene kwaliteit zoals de volwassen platanen, het toevoegen van verblijfskwaliteit met pleintjes en plekken. De Brusselstraat ligt in een rustige zone tussen de drukke Stadstraat, Europaweg en de drukke winkelpromenade. Het is direct verbonden met de Stadstuin en ademt dezelfde verstilde groene sfeer uit.

Ruim 40 jaar geleden is de ontwikkeling van het Stadshart gestart met de bouw van de brandweer en de politie aan de Burgemeester Wegstapelplein/Brusselstraat. Deze maatschappelijke functies komen in de nabije toekomst op een andere plek in de stad. De huidige gebouwen verliezen daarmee hun functie. De cultuurhistorische waarde van deze gebouwen is groot. Bij de totstandkoming van deze eerste gebouwen van het moderne Stadshart waren en zijn het belangrijke iconen met een hoge maatschappelijke waarde. Dat vertaalt zich in de zorgvuldige architectuur en vormgeving uit de jaren 70.

Bij de verdere planuitwerking wordt onderzocht of hergebruik van politie en brandweerkazerne mogelijk en wenselijk is. Onderzocht wordt of toevoeging van nieuwe gebouwdelen in of op de bestaande gebouwen mogelijk is en of daardoor kansen ontstaan voor nieuwe functies die bijdragen aan een levendige binnenstad (zoals culturele en/of maatschappelijke voorzieningen, maar ook (jongeren)woningen, hotel of overnachtingsfaciliteit). Aan de westkant van de politie is er een mogelijkheid voor het ontwikkelen van extra woningbouw.

De locatie Belgiëlaan en de voormalige brandweer en politie zijn versnellingslocaties en onderdeel van de ‘Versnellingsagenda 2018’. Het huidige gebruik van de locatie Belgiëlaan is een parkeerveldje op de kop van een kantoorgebouw aan de Europaweg. Het vormt samen met alle bebouwing rondom de Stadstuin een ‘superblok’ met de Stadstuin als binnenruimte. Dit zal het ordenend principe zijn voor eventuele ontwikkelingen rondom de Stadstuin. De Belgiëlaan verandert omdat de Brusselstraat autoluw wordt en het 30 km regime tot een andere profilering en ruimtebeslag leidt. Dat betekent dat de rooilijn van de nieuwe ontwikkeling verder naar het westen kan opschuiven waardoor een grotere footprint ontstaat. Het is zelfs mogelijk om daardoor een gesloten alzijdig gesloten bouwblok te creëren. Daardoor ontstaat een hybride blok met een hoogte tot 40 meter waar verschillende soorten huishoudens gehuisvest kunnen worden. In de stedelijke plint is ruimte voor aanvullende commerciële en maatschappelijke voorzieningen. Het parkeren zal in gebouwde vorm en uit het zicht (onder de grond of in gebouw) opgelost moeten worden. De bestaande tunnel tussen de parkeergarage en brandweerkazerne krijgt een prominente positie in de noord-zuid fiets- en voet verbinding door het Stadshart.

Bouwstenen

Als basis voor alle nieuwbouw, veranderingen en hergebruik van bestaande gebouwen zijn 8 ruimtelijke-programmatische bouwstenen beschreven. Deze bouwstenen hebben als doel een ruimtelijk en programmatisch kader te geven. Door het gebruik van deze bouwstenen wordt de kwaliteit bewaakt en raken de nieuwe ontwikkelingen vastgemaakt in hun omgeving. De bouwstenen zijn altijd te gebruiken maar per deelgebied of project kunnen punten van aandacht anders liggen.

  1. Brandweer en politie vormen in hun huidige vorm stedelijke bouwblokken. Belgiëlaan is onderdeel van het samengestelde blok met Stadstuin als binnenruimte.
  2. Kenmerkende gevels aan autoluwe Brusselstraat als drager van een aantal groene bestaande en nieuwe ruimtes. Aanliggende achterkanten omdraaien of aanbouwen.
  3. Stedelijke plint door toevoeging van verschillende functies. Aanliggende achterkanten omdraaien of bebouwen.
  4. Categorie 2 (12-18 meter) en Categorie 3: (18-40 meter).
  5. De autoluw groene Brusselstraat als drager van een aantal groene bestaande en nieuwe ruimtes. Parkeren gebouwd en uit het zicht (onder de grond of in gebouw oplossen).
  6. De autoluwe groene Brusselstraat als drager van een aantal groene bestaande en nieuwe ruimtes. Bestaande en nieuwe platanen bepalen de sfeer.
  7. Het dak (ook bij de bestaande gebouwen) wordt ingericht voor energievoorzieningen, groen, waterbuffering en openbare/collectieve ruimte. Het dak heeft een goede toegang vanuit de openbare ruimte.
  8. Klimaatadaptie integreren in ontwikkelingen, energietransitie (op gebouwniveau) bevorderen en faciliteren.

Kijk voor meer informatie over de deelgebieden in de Visie Binnenstad 2040.

Impressie Stadstuin

Vorig deelgebied

Deelgebied 3, Luxemburglaan e.o.

Volgend deelgebied

Deelgebied 5a, Zuidflank Nederlandlaan