Skip to main content

Deelgebied 5a: Zuidflank Nederlandlaan

Deelgebied 5a, Zuidflank Nederlandlaan maakt onderdeel uit van de Proef Stedenbouwkundige Buurtvisie en bestaat uit een reeks van inspraakmomenten. Deze hebben in de afgelopen maanden plaatsgevonden. Het gebied biedt mogelijkheden voor woningbouwontwikkeling en het inrichten van een betekenisvolle openbare ruimte.

Stand van zaken en planning

De gemeenteraad heeft op 26 juni 2023 de deelgebiedsvisie voor deelgebied Zuidflank Nederlandlaan vastgesteld. De visie is een belangrijk document dat richting geeft aan toekomstige ontwikkelingen, waarbij het toevoegen van programma (woningbouw en voorzieningen), duurzaamheid en leefbaarheid centraal staan. De deelgebiedsvisie is opgedeeld in drie blokken (zie foto). Tijdens het opstellen van de deelgebiedsvisie is gebleken dat voor Blok 3, met daarin de parkeergarage P5, andere vormen mogelijk zijn. Vanwege de moeilijkheid van dit deel van het gebied moeten de andere vormen nog verder worden uitgewerkt. De verwachting is dat de uitwerking van Blok 3 begin 2024 voor besluitvorming naar de gemeenteraad kan. 
Momenteel zijn we in gesprek met de eigenaren in het gebied om de haalbaarheid van de voorgestelde ontwikkeling van het deelgebied te onderzoeken. Ook zijn we bezig met de voorbereidingen voor het uitvoeren van onderzoeken zoals een parkeer- en verkeersonderzoek en het doen van een proefopstelling. U krijgt de gelegenheid om deel te nemen aan bijeenkomsten en gesprekken. Hierover informeren wij u later. 

De verwachting is dat we begin volgend jaar de voortgang aan de raad kunnen presenteren. We bespreken dan ook de toekomstige stappen.

Binnenkort kunt u op de website de definitieve versie van de deelgebiedsvisie vinden.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over deelgebied 5 op de pagina Deelgebied 5a, Zuidflank Nederlandlaan.